Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Informacja dla absolwentów studiów podyplomowych ubiegających się o uprawniani do wystawiania certyfikatów energetycznych PDF
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

StudiaZgodnie z przepisami art. 5 ust. 9 i 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104) informuje się co następuje.


1. Osoba, która uzyskała uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej na zasadach określonych w art. 5 ust. 11 ustawy, może zostać wpisana do rejestru osób, o którym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy na wniosek.

2. Do wniosku - kliknij w link aby pobrać wzór należy dołączyć :
- dokument stwierdzając posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy; tj. oryginał dyplomu, oryginalny odpis dyplomu, kopia potwierdzona notarialnie,
- wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- oświadczenie o niekaralności w rozumieniu w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo budowlane - kliknij w link aby pobrać wzór;
- dokument stwierdzający ukończenie studiów podyplomowych, o których mowa w art. 5 ust. 11 ustawy; tj. oryginał dyplomu, odpis dyplomu, kopia potwierdzona notarialnie,

3. Wniosek i załączone dokumenty powinny wskazywać na to, że dotyczą tej samej osoby. Jeżeli część dokumentów pochodzi z okresu, w którym absolwent posiadał inne nazwisko, w załączeniu do wniosku powinien znajdować się odpis aktu potwierdzającego zmianę.

4. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Rynku Budowlanego i Techniki
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem „świadectwa energetyczne-rejestr”