Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla osób sporządzających świadectwa energetyczne PDF
ubezpieczenie.jpgZgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego od dnia 31.12.2009 wprowadzone zostało obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla osób sporządzających świadectwa energetyczne budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową.Obowiązek ubezpieczeniowy wprowadzony został Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.12.2009 roku, w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową opublikowanym w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 224/2009.

Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby sporządzającej świadectwa energetyczne za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:

  1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
  2. wyrządzone przez ubezpieczonego po utracie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całośc techniczno-użytkową;
  3. polegające na zapłacie kar umownych;
  4. powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem świadectwa energetycznego.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25 000 euro.

Pierwsze na rynku firmy które w swojej ofercie zamieściły indywidualne ubezpieczenie OC dla osób sporządzających świadectwa energetyczne to T.U. Allianz Polska S.A., T.U. Ergo Hestia oraz Grupa Concordia.

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem mogą równeż skorzystać z tańszej grupowej oferty ubezpieczenia oferowanej przez różne stowarzyszenia certyfikatorów oraz audytorów energetycznych np.: