Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Implementacja przepisów - Świadectwa energetyczne budynków PDF

Źródło: Energia i Budynek Data: 01-07-2007 Autor: M. Robakiewicz

447582_mmm_skyscraper_i_love_you__.jpgImplementacja przepisów dyrektywy Unii Europejskiej została dokonana przez wprowadzenie odpowiednich przepisów do Prawa Budowlanego. Projekt ustawy byt zgłoszony jako inicjatywa poselska, w związku z tym nie zawierał projektów przepisów wykonawczych, co jest zasadą w przypadku projektów ustaw zgłaszanych przez Radę Ministrów. Dlatego też brak jest na razie niektórych ważnych rozstrzygnięć, które zostaną dokonane dopiero w ramach rozporządzeń wykonawczych, które to wyda Minister Budownictwa.

Ustawa określa sytuacje, w których dla budynku powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2*rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

Obowiązek sporządzenia świadectwa dotyczy:
- budynku nowego oddawanego do użytkowania,
- budynku istniejącego podlegającego sprzedaży lub wynajmowi.

Ustawa określa przy tym, że nowe świadectwo należy sporządzić wówczas, jeżeli upłynął termin jego ważności lub gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Taki obowiązek na pewno występuje w przypadku termomodernizacji budynku.

W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego lub jego części. Ten typ świadectwa sporządza się przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej jego części budynku osobie trzeciej. Należy przez to rozumieć, że świadectwo dla mieszkania lub części budynku trzeba sporządzić przed przekazaniem użytkownikowi lokalu lub części budynku w nowym budynku, a także przy sprzedaży, wynajęciu nowemu najemcy oraz przy ustaleniu odrębnej własności w budynku spółdzielczym.

Dla nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Sporządzenie świadectwa powinien zapewnić właściciel budynku. Świadectwo powinno być udostępnione nabywcy lub najemcy budynku lub lokalu.

Ustawa określa, że obowiązek sporządzania świadectw energetycznych nie dotyczy budynków:
1. Podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków.
2. Używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej.
3. Przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata.
4. Niemieszkalnych służących gospodarce rolnej.
5. Przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok.
6. Mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.
7. Wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego oraz sposób sporządzania i wzór świadectw zostaną określone w rozporządzeniu, które będzie wydane przez ministra właściwego do spraw budownictwa.

Szczególne wymaganie ustawa określa w przypadku opracowania świadectwa budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi dla znacznej liczby osób, jak dworce, lotniska, muzea czy też hale wystawiennicze. W tych budynkach świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu. Ma to być element edukacji społecznej i promocji energooszczędności.

Kto może sporządzać świadectwa energetyczne?

Ustawa posługuje się określeniem osoby sporządzającej świadectwo energetyczne, a nie audytora jak to było przyjmowane we wcześniejszych projektach ustawy. Zgodnie z ustawą świadectwo może sporządzać osoba, która:
1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
3. Nie byta karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych lub za przestępstwa skarbowe.
4. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa.

Minister właściwy do spraw budownictwa określi w trybie rozporządzenia sposób przeprowadzenia i zakres programowy szkolenia i egzaminu oraz wysokość optat za szkolenie i egzamin.

Za równorzędne z odbyciem szkolenia i zdaniem egzaminu uznaje się ukończenie studiów podyplomowych w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej, co najmniej rocznych, organizowanych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne. Program tych studiów podyplomowych powinien być zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw budownictwa i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Według powyższych przepisów są trzy drogi do uzyskania możliwości sporządzania świadectw:
- posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania,
- ukończenie rocznych studiów podyplomowych,
- odbycie szkolenia i zdanie egzaminu państwowego.

We wszystkich przypadkach obowiązuje wymóg studiów magisterskich, a więc zostały wyłączone osoby z wykształceniem tylko inżynierskim. Doświadczenie wynikające z działalności jako audytora energetycznego nie jest uwzględniane. Są to rozwiązania prawne niestety nie spełniające postulatów środowiska audytorskiego.

Ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw budownictwa obowiązek prowadzenia rejestru (w formie elektronicznej) osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin. Ponieważ ukończenie studium podyplomowego jest równorzędne ze zdaniem egzaminu, zapewne absolwenci studiów podyplomowych będą także objęci rejestrem. W ustawie nie jest określony cel rejestru. Można przypuszczać, że za pośrednictwem rejestru będzie można znaleźć osobę, której można powierzyć sporządzenie świadectwa. Ustawa nie określa czy i kiedy dane umieszczone w rejestrze mogą być wykreślone.

Jaka jest odpowiedzialność za wykonane świadectwa?

W Prawie Budowlanym istnieje rozdział 9, w którym są zawarte przepisy karne, które mają zastosowanie w przypadku przekroczenia przepisów lub niewykonania obowiązków. Przepisy wprowadzające obowiązek wykonywania świadectwa energetycznego stanowią część art. 5, w związku z czym jego nieprzestrzeganie (niewykonanie świadectwa) podlega karze grzywny zgodnie z art. 93, pkt 1.

Ustawa nie przewiduje form kontroli prawidłowości wydanych świadectw. Jako zabezpieczenie przed nierzetelnym sporządzaniem świadectw w ustawie stwierdza się, że świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny o rękojmi za wady. Ten przepis powoduje, że w przypadku stwierdzenia, że świadectwo przedstawione nabywcy lub najemcy zawiera nieprawdziwe informacje o wielkości zużycia energii, właściciel sprzedający lub wynajmujący budynek lub lokal może być zmuszony do zwrotu części pobranej zapłaty lub do obniżenia wysokości czynszu ustalonej w umowie. Dalszą konsekwencją może być dochodzenie od autora nieprawidłowo opracowanego świadectwa pokrycia strat poniesionych przez właściciela.

A co z kontrolą kotłów?

Ustawa rozszerza istniejący dotychczas w Prawie Budowlanym zakres obowiązujących kontroli w użytkowanych budynkach o dalsze rodzaje kontroli, a w szczególności o okresową kontrolę stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości w odniesieniu do potrzeb użytkowych. Taka kontrola powinna być dokonana w następujących terminach:
- kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciektym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW - co najmniej raz na 2 lata,
- kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub statym o efektywnej nominalnej wydajności od 20 do 100 kW oraz kotły opalane gazem - co najmniej raz na 4 lata,
- instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowanie kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.

Instalacje chłodnicze o mocy nominalnej większej niż 12 kW powinny być poddawane kontroli co najmniej raz na 5 lat, a kontrola ta powinna dotyczyć oceny efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń i ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych.

Kontrolę powinny przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, a kontrolę instalacji gazowych osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Przepis o obowiązku kontroli koltów i systemów klimatyzacji został włączony do art. 62 Prawa Budowlanego, a tym samym za jego niespełnienie zgodnie z art. 93 pkt. 8 grozi kara grzywny.

Czego możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości?

Ustawa przewiduje, że przepisy dotyczące obowiązku sporządzania świadectw energetycznych wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., natomiast przepisy dotyczące szkoleń i egzaminów - w 3 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Należy więc przewidywać następujący harmonogram zdarzeń:
- w okresie 3 miesięcy od opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw zostanie wydane rozporządzenie dotyczące metodologii i zawartości świadectw oraz rozporządzenie dotyczące programów szkoleń i egzaminów,
- w roku 2008 rozpoczną się i będą prowadzone szkolenia oraz egzaminy, a także zostaną sporządzane próbne świadectwa,
- od początku 2009 r. świadectwa będą sporządzane obowiązkowo zgodnie z ustawą.

Można także przewidywać, że w szkoleniach przygotowujących do sporządzania świadectw będą uczestniczyć także osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania. Wbrew bowiem założeniom ustawy większość osób z tej grupy nie jest przygotowana do dokonywania oceny i określania cech energetycznych budynków. Do czasu wydania omawianych tutaj rozporządzeń Ministra Budownictwa nie ma możliwości organizowania szkoleń, gdyż brak jest wymagań programowych oraz podstawowych treści tego szkolenia, czyli metodologii obliczania charakterystyki energetycznej oraz treści świadectw dla budynków i lokali.