Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Szkolenia, kary, rejestr PDF
Źródło: Rzeczpospolita Data: 25-02-2008 Autor: Beata Kalinowska

813593_conference_room.jpgRozporządzenie w sprawie szkolenia osób dokonujących oceny energetycznej budynków weszło w życie w połowie lutego, a w przygotowaniu są kolejne akty prawne. Nie oznacza to jednak, że Unia Europejska odstąpi od nałożenia na Polskę kary za opóźnienia we wdrażaniu dyrektywy. Na internetowej stronie www.epbd.pl powstaje rejestr osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych. Wpis i utrzymywanie danych są bezpłatne.

Prace trwają

15 lutego weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 17 z 31 stycznia 2008 roku pod poz. 104.

Rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawy z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (DzU nr 191, poz. 1373), która wprowadziła przepisy określające zasady oceny energetycznej budynków (mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych i magazynowych), lokali mieszkalnych w budynkach, sposobu sporządzania świadectw energetycznych budynków oraz lokali mieszkalnych, kontroli kotłów, systemów klimatyzacji oraz instalacji grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych.

Celem wprowadzenia przepisów było dostosowanie prawa krajowego do wymagań Unii Europejskiej zawartych w dyrektywie 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzUrz L 1 z 4.01.2003, s. 65; DzUrz UE Polskie wydanie specjalne, Rozdział 12, tom 2, s. 168). Zgodnie z prawem budowlanym (art. 5 ust. 9) zawarte w rozporządzeniu MI przepisy mają zapewnić obiektywne, rzetelne przygotowanie kandydatów do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i sprawnego weryfikowania nabywanych przez nich umiejętności.

Uwzględniają także rzeczywiste koszty szkolenia, postępowania egzaminacyjnego oraz zapewniają właściwe prowadzenie rejestru osób uprawnionych – mówi Marcin Piotrowski z Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

W przygotowaniu są rozporządzenia wykonawcze dotyczące m.in. warunków technicznych oraz zakresu i formy świadectwa energetycznego, które mają być gotowe do końca marca 2008 roku.

Zgodnie z ustawą certyfikat energetyczny będzie mógł wydać inżynier budownictwa z uprawnieniami projektowymi, każdy z wyższym wykształceniem, kto odbędzie specjalne szkolenie i zda egzamin, oraz osoby, które skończą studia podyplomowe związane z oszczędzaniem energii. Za szkolenie każdy zainteresowany będzie musiał sam zapłacić.

Ustawodawca określa‚ że koszty nie mogą być wyższe niż 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia (dzisiaj to ok. 1800 zł) oraz opłata za dwustopniowy egzamin kwalifikacyjny na audytora energetycznego.

Grecja przed Trybunałem

Grecja, jako pierwszy kraj należący do Unii Europejskiej, została w pierwszych dniach stycznia 2008 roku postawiona przez Komisję Europejską przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Strasburgu za brak postępów we wdrożeniu tej dyrektywy. 15 stycznia Trybunał uznał, że Grecja podlega karze. W tej chwili trwa ustalanie jej wysokości.Z nieoficjalnych informacji wynika, że do połowy marca 2008 15 krajów Unii zostanie postawionych przed MTS za brak wdrożenia całej lub poszczególnych elementów dyrektywy.

W tym gronie prawdopodobnie znajdzie się Polska, gdyż 1 stycznia 2006 roku powinniśmy uchwalić przepisy wprowadzające dyrektywę. Równocześnie Komisja Europejska ma ustalić specjalny taryfikator kar m.in. około 1500 euro za każdy dzień opóźnienia wdrożenia dyrektywy. Oznaczać by to mogło, że w przypadku Polski należy spodziewać się kary co najmniej 1,5 mln euro za samo niewypełnienie zapisu, który nakładał obowiązek wdrożenia przepisów do 4 stycznia 2006. Dodatkowo KE dokona weryfikacji zapisów prawnych, czy są zgodne z dyrektywą – a tutaj są rozbieżności.

Audytorzy do bazy

W odpowiedzi na szereg zapytań o rejestr osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych, a posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej od 16 stycznia 2008 roku na naszej stronie www.epbd.pl uruchomiliśmy rejestrację osób z wymienionymi uprawnieniami – mówi Marcin Piotrowski.

Na podstawie przesłanych e-maili z danymi zostanie stworzona w najbliższym czasie ogólnie dostępna baza (z podziałem na województwa), dostępna dla tych wszystkich, którzy poszukują audytora mającego uprawnienia do wydawania świadectw energetycznych budynków.Po zweryfikowaniu danych osoby z uprawnieniami zostaną wpisane do bazy audytorów energetycznych posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków.

Zarówno wpis do rejestru, jak również utrzymywanie danych są bezpłatne. Skrót epbd pochodzi od angielskiego: Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym i kodeksem cywilnym – od stycznia 2009 r. mieszkania i domy, które będą sprzedawane lub wynajmowane, muszą posiadać świadectwa energetyczne. Nowe przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 191.

Nie liczmy na taryfę ulgową

Prof. Krzysztof Żmijewski, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Mamy w Polsce około 5 tys. przeszkolonych audytorów energetycznych, w tym około 200 przeegzaminowanych. Sądzę, że przynajmniej ci ostatni powinni być dopuszczenie do wydawania certyfikatów. Certyfikacja to mniej niż audyt. W związku z tym żaden audytor nie powinien mieć z tym kłopotu, a mówiąc szczerze – poradzi sobie z tym każdy student inżynierii lądowej. Wymaganie wyższego wykształcenia jest, moim zdaniem, przesadą. Z drugiej strony mamy wielu magistrów i inżynierów, więc na szczęście nie powinno to w znaczący sposób ograniczać dostępu do uzyskania uprawnień. Audyt czy certyfikacja to nie jest operacja na otwartym sercu. W grę wchodzą proste rachunki i nieskomplikowane oprogramowanie. Trudno mi powiedzieć, czy Polska zapłaci karę za opóźnienia we wdrażaniu dyrektywy. Ale chyba nie za bardzo możemy liczyć na taryfę ulgową, bo Unia doskonale wie, że nie przeszkodziły nam w tym żadne problemy związane z komunistyczną przeszłością, tylko nasz bałagan i niefrasobliwość.

Źródło: Rzeczpospolita Data: 25-02-2008 Autor: Beata Kalinowska