Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Zaczną się szkolenia strażników energii PDF

Źródło: Rzeczpospolita Data: 14-02-2008 Autor: Jerzy Pilczyński

475766_prove_it_.jpgOd początku 2009 r. trzeba będzie wydawać co roku świadectwa energetyczne dla około 200 tys. budynków. Do tego czasu należałoby więc wyszkolić kilka tysięcy uprawnionych do tego specjalistów. W piątek wchodzi w życie rozporządzenie ministra infrastruktury, które umożliwia rozpoczęcie procesu szkolenia (DzU nr 17, poz. 104). Unormowano w nim program oraz tryb i zasady przeprowadzania egzaminów.

Szkolenie ma trwać minimum 50 godzin, w tym co najmniej osiem mają stanowić zajęcia praktyczne. Ich rezultatem powinno być samodzielne sporządzenie przez uczestnika świadectwa charakterystyki energetycznej budynku bądź lokalu mieszkalnego.

W programie szkolenia znajdą się regulacje dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, a także przepisy unijne i polskie dotyczące tej problematyki. Osoba, która ukończy szkolenie oraz zaliczy jego część praktyczną, otrzyma stosowne zaświadczenie.

Osoby zamierzające uzyskać uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych powinny składać wnioski do ministra budownictwa nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Wraz z wnioskiem trzeba dostarczyć dokumenty poświadczające ukończenie studiów magisterskich oraz niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe.

Komunikaty w sprawie terminu i miejsca egzaminów będą się pojawiały na stronie internetowej Ministerstwa Budownictwa 60 dni wcześniej.

Postępowanie egzaminacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym bada się, czy kandydat spełnia ustawowe warunki ubiegania się o uprawnienia. Sam egzamin dzieli się na część pisemną i praktyczną.

Część pisemna to test składający się z 80 pytań. Aby przystąpić do egzaminu praktycznego, trzeba odpowiedzieć poprawnie przynajmniej na 60.

Egzamin praktyczny zaś zalicza się w razie poprawnego sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

Wysokość opłaty za szkolenie nie będzie przekraczała 70 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia. Opłata za egzamin nie będzie zaś wyższa niż 50 proc. tej kwoty.

Osoba, która ukończy kurs i zda egzamin, zostanie wpisana do rejestru specjalistów uprawnionych do sporządzania certyfikatów energetycznych.

Brakuje jeszcze przepisów dotyczących zasad i metodyki opracowywania świadectw energetycznych oraz ich wzoru.