Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Szkolenia audytorów już od przyszłego roku PDF

Źródło: Gazeta Prawna Data: 2-11-2007 Autor: Arkadiusz Jaraszek

Ministerstwo Budownictwa przygotowało projekt rozporządzenia określającego zasady szkoleń i egzaminów dla audytorów energetycznych. Projekt umożliwia rozpoczęcie kursów od stycznia przyszłego roku.

Gazeta Prawna dotarła do projektu rozporządzenia wykonawczego do nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która wprowadziła obowiązek posiadania i sporządzania certyfikatów zużycia energii. Projekt rozporządzenia został przygotowany przez Ministerstwo Budownictwa i powinien zostać przyjęty jeszcze do końca tego roku.


- Potrzebne jest bardzo szybkie przyjęcie rozporządzenia, gdyż bez tego wydawanie certyfikatów nie będzie możliwe w przewidzianym przez ustawę terminie - mówi Arkadiusz Węglarz, wiceprzewodniczący Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.


Brak rozporządzeń wykonawczych sprawia, że ustawa nakładająca obowiązek posiadania certyfikatów energetycznych nie może być stosowana. Z tego samego powodu osoby, które chciałyby wydawać certyfikaty, także nie mogą rozpocząć potrzebnych szkoleń, gdyż nadal nie wiadomo, kto ma je prowadzić i jak powinny one wyglądać.


- Mamy nieco ponad rok na przygotowanie co najmniej kilku tysięcy przeszkolonych specjalistów, którzy będą mogli w miarę szybko zbadać stan energetyczny budynków. Według różnych szacunków tylko w 2009 roku może być potrzeba wydania nawet 1 mln certyfikatów - mówi Marcin Piotrowski, wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.


Projekt rozporządzenia określa głównie zasady prowadzenia szkolenia osób, które będą ubiegały się o uprawnienia pozwalające do wydawania świadectw energetycznych. Określa on także wysokość opłat za te szkolenia oraz warunki przeprowadzenia egzaminu końcowego. Zawiera ponadto wzory zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, wzór świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz wzór kwestionariusza osobowego kandydata do nowego zawodu.


Zgodnie z projektem kurs musi składać się co najmniej z 50 godzin zajęć, na których uczestnicy będą poznawać nie tylko podstawy prawne certyfikacji, ale także praktycznie certyfikować budynek, opracowywać dla niego świadectwo oraz wystawiać szkoleniowe świadectwa. Szkolenie musi również obejmować informacje o sposobach oceny stanu ochrony cieplnej budynku, sposobów oceny systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej i metod oceny instalacji oświetleniowej w certyfikowanym budynku. Szkolenia nowych audytorów energetycznych będą odbywały się na ich koszt. Nie może on być jednak wyższy niż 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia, czyli około 1,8 tys. zł.


Projekt rozporządzenia określa także zasady prowadzenia dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego. Będzie ono prowadzone przez komisję powołaną przez ministra budownictwa. Będzie ona miała obowiązek zbierać się przynajmniej raz na pół roku. Koszt egzaminu także będą musieli ponieść kandydaci na audytorów energetycznych. Opłata wyniesie maksymalnie 1450 zł.

Jakie budynki będą musiały posiadać certyfikat:

  • nowo wybudowane i oddawane do użytkowania
  • sprzedawane
  • wynajmowane
  • budynki, w których w wyniku remontu zmieniła się charakterystyka energetyczna

Kto będzie mógł wydawać certyfikaty:

  • osoby z wyższym wykształceniem, które ukończą kurs certyfikacji i potwierdzą swoją wiedzę zdając egzamin na certyfikatora
  • osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej
  • osoby z wyższym wykształceniem oraz ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków