Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Rozporządzenie ws. szkolenia osób dokonujących oceny energetycznej budynków PDF

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury Data: 8-02-2008

ministerstwo_infrastruktury.gif15 lutego br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373), która wprowadziła przepisy określające zasady oceny energetycznej budynków (mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych i magazynowych), lokali mieszkalnych w budynkach, sposobu sporządzania świadectw energetycznych budynków oraz lokali mieszkalnych, kontroli kotłów, systemów klimatyzacji oraz instalacji ogrzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych.

Celem wprowadzenia tych przepisów było dostosowanie prawa krajowego do wymagań UE zawartych w Dyrektywie 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. L 1 z 04.01.2003 s. 65; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne Rozdział 12, tom 2, s. 168).

Zgodnie z Prawem budowlanym (art. 5 ust. 9) zawarte w rozporządzeniu MI przepisy zapewniają obiektywne, rzetelne przygotowanie kandydatów do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i sprawne weryfikowanie nabywanych przez nich umiejętności. Uwzględniają także rzeczywiste koszty szkolenia, postępowania egzaminacyjnego oraz zapewniają właściwe prowadzenie rejestru osób uprawnionych.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 17 z 31 stycznia 2008 roku pod poz. 104.