Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Termin egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych PDF

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury Data: 23-01-2009

Ministerstwo Infrastruktury na swoich stronach interetowych ogłosiło pierwszy termin egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych.

Wnioski o przystąpienie do egzamiu można składać do dnia 20 lutego 2009 r.

Część pisemna egzaminu odbędzie się w dniu 23 marca 2009 r. natomiast część praktyczna egzaminu odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2009 r.

Egzamin zostanie przeprowadzony w Warszawie. Dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie.

Wysokość opłaty za pierwszy etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 160 złotych dodatkowo wysokość opłaty za egzamin to 640 złotych.

Opłatę za postępowanie egzaminacyjne można wpłacić na rachunek: NBP O/O w Warszawie 90 1010 1010 0056 0122 3100 0000 z dopiskiem odpowiednio za pierwszy etap postępowania egzaminacyjnego lub egzamin.

1. Wniosek o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej należy złożyć, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem postępowania egzaminacyjnego.


2. Do wniosku (samodzielnie sporządzonego) należy dołączyć :

  • dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo budowlane; tj. oryginał dyplomu lub jego odpis (oryginalny odpis dyplomu nie wymaga potwierdzenia notarialnego) lub kopię dyplomu potwierdzoną notarialnie,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową;
  • oświadczenie o niekaralności w rozumieniu w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo budowlane;
  • dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za pierwszy etap,
  • oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. art. 5 ust. 9 ustawy Prawo budowlane.

3. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Rynku Budowlanego i Techniki
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem „świadectwa energetyczne-egzamin


4. Kwalifikacja kandydatów na egzamin odbywa się wg kolejności wpływu wniosków. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku liczy się data wpływu uzupełnionego wniosku.


5. Kandydaci spełniający warunki, nie zakwalifikowani na dany termin egzaminu ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, są kwalifikowani automatycznie na kolejny termin egzaminu.

6. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub załącznikach do wniosku, kandydata wzywa się do ich uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli w wyznaczonym terminie kandydat nie uzupełni braków, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminu jest publikowana na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) pod zakładką świadectwa energetyczne. Minister zawiadamia pisemnie kandydatów o dopuszczeniu do egzaminu w danym terminie.

8. Przed wejściem na salę kandydat okazuje dowód osobisty albo inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i przekazuje dowód wniesienia opłaty za egzamin.

9. Egzamin składa się z części: pisemnej i praktycznej. Część pisemna jest przeprowadzana w innym terminie niż część praktyczna, zgodnie z komunikatem o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

10. Część pisemna egzaminu składa się z 80 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru. Czas trwania części pisemnej egzaminu wynosi 120 minut. Za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 1 punkt. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest uzyskanie co najmniej 60 punktów z części pisemnej.

11. Czas trwania części praktycznej egzaminu wynosi 180 minut. Część praktyczna polega na sporządzeniu przez kandydata świadectwa charakterystyki energetycznej.

12. Wyniki części pisemnej egzaminu są publikowane w terminie 7 dni od jej przeprowadzenia na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) pod zakładką świadectwa energetyczne.

13. Podczas egzaminu nie dozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych przez kandydatów.

14. Z egzaminu wyklucza się kandydata, który korzysta z pomocy innej osoby lub w inny niedozwolony sposób zakłóca przebieg egzaminu.

15. Rozwiązane przez kandydata testy oraz sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej w ramach części praktycznej egzaminu są dyskwalifikowane w przypadku gdy:

- sporządzono je innym niż czarnym lub niebieskim kolorem,
- umieszczono w nich jakiekolwiek znaki, rysunki umożliwiające identyfikację kandydata

16. Podczas części praktycznej egzaminu kandydat może korzystać z tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. z późn. zm.), Polskich Norm oraz kalkulatora w wersji naukowej zawierającego funkcję yx.

17. W razie negatywnego wyniku egzaminu minister określa termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej może ponownie przystąpić do części pisemnej egzaminu albo części praktycznej egzaminu, jeżeli część pisemna została zakończona z wynikiem pozytywnym. Termin ten nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia egzaminu zakończonego wynikiem negatywnym.